Domeniul de licență Programul de studii
1. Administrarea Afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor
2. Contabilitate Contabilitate și Informatică de Gestiune
3. Finanţe
Finanţe și Bănci
4. Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Informatică Economică
5. Management Management
Domeniul de masterat Programul de studii
1. Administrarea Afacerilor

Antreprenoriat și administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene

2. Contabilitate Control, audit şi expertiză financiar contabilă
3. Finanţe
Finanțe și guvernanță publică europeană

Finanțe, fiscalitate și consultanță fiscală

4. Informatică Economică Tehonologii digitale și e-business
5. Management Managementul dezvoltării afacerilor

Managementul organizațiilor și serviciilor publice

Administrarea Afacerilor

1. Competenţe profesionale:

 • Realizarea prestaţiilor de servicii în comerţ, turism şi servicii;
 • Comercializarea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;
 • Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare;
 • Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
 • Asistenţă în managementul resurselor umane;

2. Competenţe transversale:

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile – conform Registrului Naţional al Calificărilor):

 1. Logistician gestiune flux – 241301;
 2. Documentarist ordonanţare logistică – 241303;
 3. Asistent comercial – 241923;
 4. Analist servicii client – 241922;
 5. Inspector economist comerţ şi marketing – 244104;
 6. Asistent cercetare economist – 258102;
 7. Consilier/expert/inspector/referent în comerţ şi marketing – 244104;
 8. Consilier/expert/ inspector/referent/economist în comerţ şi marketing – 263104;
 9. Administrator hotel – 141104;
 10. Administrator societate comercială – 242111;
 11. Asistent de cercetare economist în management – 258102;
 12. Asistent de cercetare economist în management – 258110;
 13. Responsabil/Manager produs touristic;
 14. Asistent de cercetare economist în servicii;
 15. Specialist marketing în turism, agent de turism;

Contabilitate

1. Competente profesionale

 • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscal;
 • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil;

2. Competenţe transversale

 • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă și responsabilă;
 • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficienta in cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităților de formare continua și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă

 • Cenzor – 241101;
 • Comisar garda financiară – 241102;
 • Consilier financiar-bancar – 241103;
 • Expert contabil-verificator – 241105;
 • Revizor contabil – 241109;
 • Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241110;
 • Consultant bugetar – 241112;
 • Administrator credite – 241119;
 • Lichidator – 241122;
 • Auditor intern – 241125;
 • Analist preţ de revenire/costuri – 241126;
 • Controlor de gestiune – 241127;
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) – 241508;
 • Auditor intern în sectorul public – 241961;
 • Analist – 213101;
 • Consultant în informatică – 213104;
 • Administrator baze de date – 213903;
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică – 244106;
 • Inspector taxe şi impozite (studii superioare);
 • Economist –contabil;

Finanţe

1. Competențe profesionale

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
 • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

2. Competenţe transversal

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă

 • Comisar garda financiară – 241102;
 • Controlor tezaur – 241104;
 • Inspector financiar-bancar – 241107;
 • Inspector asigurări – 241108;
 • Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241110;
 • Dealer – 241113;
 • Analist investiţii – 241115;
 • Consultant plasamente valori mobiliare – 241117;
 • Agent capital de risc – 241118;
 • Consultant fiscal – 241129;
 • Economist bancă – 241502;
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) – 241508;
 • Administrator bancar/produs leasing – 241509;
 • Referent bancar/societate leasing – 241514;
 • Inspector de specialitate asigurări – 241601;
 • Inspector de specialitate subscriere – 241602;
 • Referent de specialitate asigurări – 241603;
 • Inspector de risc – 241606;
 • Specialist sistem asigurări – 241609;
 • Expert/inspector vamal – 241907;
 • Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) – 241920;
 • Analist financiar – 241943;
 • Asistent analist – 241947;
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului – 244103;
 • Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. – 244111;
 • Consilier financiar-bancar – 241103;
 • Expert financiar-bancar – 241106;
 • Operator ghişeu bancă;
 • Agent servicii financiare;
 • Operator de trezorerie;
 • Operator schimb valutar;
 • Consilier client;
 • Asistent de specialitate financiar-contabilă;
 • Asistent de specialitate în asigurări;
 • Ofiţer credite;
 • Ofiţer de Cont Operator ghişeu bancă;
 • Agent pentru servicii de investiţii financiare;
 • Operator de trezorerie;
 • Operator schimb valutar;
 • Consilier Clienţi;
 • Specialist pieţe reglementate;
 • Agent de servicii de investitii financiare ASIF;
 • Reprezentant control intern RCI;
 • Consultant de investiţii CI;

Informatică Economică

1. Competențe profesionale

 • Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de investigare a fenomenelor și proceselor economice;
 • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul, de operare și ale Internetului;
 • Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluţionarea de probleme specific;
 • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici si limbaje de programare evaluate;
 • Dezvoltarea de aplicaţii informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server/servicii web;
 • Actualizarea sistemelor informaţionale / sistemelor informatice si aplicaţiilor ERP;

2. Competenţe transversal

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă

 • Analist  – 251201
 • Programator de sistem informatic – 251204
 • Inginer de sistem in informatica –  251203
 •  Programator – 251202

Management

1. Competente profesionale

 • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al oranizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
 • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a sibsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);
 • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organozare, coordonare, antrenare şi control evaluare;
 • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale;

2. Competenţe transversale

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii  profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

3. Locuri de muncă

 1. Consilier/expert/inspector/referent/economist în management –  244101;
 2. Auditor intern – 241125;
 3. Asistent de cercetare/economist în management –  258102;
 4. Specialist resurse umane – 241216;
 5. Planificator/specialist plan sinteze – 241927;
 6. Auditor intern – 241125;
 7. Logistician gestiune flux – 241301;
 8. Documentarist ordonare logistică – 241303;
 9. Manager de operaţiuni – 241504;
 10. Manager de produs – 241938;
 11. Manager relaţii cu furnizorii 132451;
 12. Manager de proiect – 241919;
 13. Manager al sistemului de management al calităţii – 242302;
 14. Manager de organizaţie;
 15. Manager întreprinzător;
 16. Manager pe domenii;
 17. Manager de compartiment;
 18. Asistent manager cu studii superioare;
 19. Consilier în management;
 20. Specialist în management (planificator, organizator, auditor);
 21. Consultant în management;
 22. Formator în management;
 23. Manager de organizaţie;
 24. Manager întreprinzător;

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE  

Studiile universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor universitare de licenţă sau într-un domeniu   apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Instituţiile de învăţământ superior promovează interdisciplinaritatea în cadrul studiilor universitare de masterat. Programul de studiu este orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale specifice domeniului administrării afacerilor.

Obiectivele principale sunt concentrate pe obţinerea unor abilităţi teoretice aprofundate, caracteristice profesiei de economist, cu accent pe contabilitate, audit, control şi expertiză financiar-contabilă, dar şi pe asimilarea unor competenţe practice necesare absolvenţilor pentru ţintirea debuşeelor profesionale. Competenţele formative sunt subsumate pe următoarele trei dimensiuni:

 1. a) competenţe cognitive;
 2. b) competenţe aplicativ – practice;
 3. c) competenţe de comunicare şi relaţionale.

   Obiectivele de formare, competenţele profesionale şi specifice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Obiectivele de formare specifice specializării Competenţe profesionale Competenţe transversale
a) Cunoaşterea celor mai importante concepte, teorii şi metode de investigare fundamentale din domeniul administrării afacerilor;

 

b) dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a informaţiilor specifice sectorului terţiar, de rezolvare a unor probleme de bază şi evaluare a concluziilor posibile;

 

c) capacitatea de   prelucrare şi gestionare a informaţiilor din domeniul antreprenoriatului şi administrării afacerilor;

 

d) capacitatea de evaluarea a problemelor complexe ale sectorului antreprenorial şi dobândirea spiritului de iniţiativă în analiza şi rezolvarea unor probleme specifice;

 

e) capacitatea de organizare eficientă a activităţii profesionale şi de adaptare la condiţiile muncii în echipă.

C1

Operarea cu concepte şi metode ştiintifice în domenii interdisciplinare

 

CT1

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii   profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

C2

Integrarea conceptelor avansate şi metodelor specifice ştiinţelor economice în dezvoltarea antreprenoriaului şi administrării afacerilor

 

CT2

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

C3

Integrarea principiilor managementului schimbării, managementului relaţiei cu clienţii şi responsabilităţii sociale în dezvoltarea serviciilor pentru organizaţii

 

CT3

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

C4

Modelarea si implementarea proceselor de afaceri în domeniul antreprenoriatului

 

C5

Proiectarea, dezvoltarea şi managementul afaceri

 

Control, audit şi expertiză financiar contabilă

1. Obiectivele de formare specifice programului de studiu
a) cunoaşterea celor mai importante concepte, teorii şi metode fundamentale de investigare din domeniul financiar – contabil, precum şi utilizarea adecvată a acestora în comunicarea profesională;
b) dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a informaţiilor specifice contabilităţii, controlului sau auditului, de rezolvare a unor probleme de bază şi evaluare a concluziilor posibile;
c) capacitatea de prelucrare şi gestionare a informaţiilor financiar-contabile, de control şi analiză a acestora, astfel încât să ofere utilizatorilor informaţii de calitate;
d) capacitatea de evaluare a problemelor complexe de contabilitate, control, audit şi expertiză financiar-contabilă şi dobândirea spiritului de iniţiativă în analiza şi rezolvarea unor probleme specifice;
e) capacitatea de organizare eficientă a activităţii profesionale şi de adaptare la condiţiile muncii în echipă.

2. Competenţe profesionale
a) capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii, în speţă al controlului, auditului şi expertizei financiar-contabile;
b) capacitatea de sintetizare şi interpretare a informaţiilor specifice controlului, auditului şi expertizei financiar-contabile, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;
c) capacitatea de analiză a unor situaţii specifice controlului, auditului şi expertizei financiar- contabile, cu justificarea soluţiile alese;
d) capacitatea de a evalua problemele complexe de control, audit şi expertiză financiar- contabilă şi dobândirea spiritului de iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme specifice;
e) îndeplinirea de sarcini specifice privind controlul, auditul şi expertiza financiar- contabilă şi valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări.

3. Competenţe transversale
CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupatii din COR
241105 Auditor intern
241106 Controlor de gestiune
241107 Auditor financiar

 • Este un program de masterat profesional la nivel național realizat în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali din România.
 • Absolvenții programului de master, care obțin media generală minim 8 pot susține examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent sub formă de interviu, conform Hotărârii nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial nr.843/15.09.2020. Mai multe detalii aici:

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Obiectivele principale sunt concentrate pe formarea managerială şi competenţe în dezvoltarea afacerilor, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competenţe de analiză şi sinteză a mediului de afaceri şi pieţei, decizie şi selecţie a celor mai performante modele de conducere şi susţinere pe piaţă a produselor şi serviciilor realizate, competenţe specifice funcţiilor de conducere din fiecare domeniu, dar şi pe asimilarea unor competenţe practice necesare absolvenţilor pentru ţintirea debuşeelor profesionale.

În plus, Managementul dezvoltării afacerilor asigură formarea profesională prin intermediul metodelor moderne de învăţământ (planuri de afaceri, proiecte, aplicaţii numerice, studii de caz, simulări cu ajutorul calculatorului).

Competenţele formative sunt subsumate pe următoarele trei dimensiuni:

 1. a) competenţe cognitive;
 2. b) competenţe aplicativ-practice;
 3. c) competenţe de comunicare şi relaţionale.

Obiectivele de formare precum şi competenţele profesionale şi transversale sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos:

Obiectivele de formare specifice specializării Competenţe profesionale Competenţe transversale
a) furnizarea de cunoştinţe pentru consultanţă managerială, expertiză decizională, studii de piaţă şi fundamentarea de strategii;

b) dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a informaţiilor specifice domeniului economic, de rezolvare a unor probleme de bază şi evaluare a concluziilor posibile;

c) prezentarea de metodologii de conducere dar şi de evaluare a afacerilor;

d) prezentarea modului de elaborare şi fundamentare a proiectelor de afaceri pe plan naţional şi european;

e)promovarea unor metode moderne de luare a deciziilor de investiţii, metode şi tehnici de alocare şi utilizare optimă a resurselor în cadrul unei afaceri

f) capacitatea de organizare eficientă a activităţii profesionale şi de adaptare la condiţiile muncii în echipă.

C1

Evaluarea oportunităţilor şi riscurilor specific mediului de afaceri;

 

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
C2

Elaborarea scenariilor decizionale şi a impactului potenţial al acestora;

 

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
C3

Asumarea deciziei de afaceri şi planificarea implementării;

 

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
C4

Asumarea leadership-ului pentru dezvoltarea organizaţiei;

 

C5

Aplicarea sistemelor de management strategic în condiţii de incertitudine;

 

C6

Valorificarea abilităţilor de intraprenoriat într-un mediu competitiv.