EVALUARE

În cadrul Facultății de Științe Economice, anual, se stabilesc, de către fiecare profesor titular, modalitățile de evaluare a studenților, atât la programele de studii de licență, cât și la programele de master universitar:

Exemplificare:

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
1.2. Facultatea Științe Economice
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii / Calificarea
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei F
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs – corectitudinea si completitudinea cunoștințelor

– coerenţa logică

– gradul de asimilare a limbajului de specialitate

Evaluare practica cu ajutorul calculatorului (finală în sesiunea de examene):

– Expunerea liberă a studentului;

– Conversaţia de evaluare;

– Chestionare orală.

50%

– criterii ce vizează aspectele atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru studiu individual Prezenţă curs

10%

10.5 Laborator – capacitatea de a opera cu cunoștințele asimilate

– capacitatea de aplicare în practică

Participare activă la laborator

15%

Elaborare aplicatie practica la evaluarea activitatii de laborator

15%

10.6 Standard minim de performanţă.

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor, dovedite prin rezolvarea unei probleme simple